Šajā Privātuma politikā ir sniegta informācija par Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību UAB Žaliuomenė, uzņēmuma reģistrācijas kods 305766803, juridiskā adrese Klaipėdos g. 3, Viļņa 01117, Lietuva, e-pasta adrese – [email protected] (turpmāk – „mēs”, „mums”, „mūsu”).

Pircējs – aktīva fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies preces interneta veikalā www.biopapa.lv.

Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus, uz kuriem pamatojoties Datu pārzinis apstrādā Pircēja personas datus.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  • Šī Privātuma politika nosaka Datu pārziņa un Pircēja personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus un procedūras.
  • Pircēja personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī Privātuma politika, Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti.
  • Sniedzot savus personas datus Veikalā, jūs piekrītat, ka Datu pārzinis tos pārvaldīs un apstrādās šajā Privātuma politikā un likumā paredzētajos nolūkos, līdzekļos un kārtībā.
  • Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apņemas sniegt par sevi pilnīgu un pareizu informāciju. Ja Pircējs iesniedz neprecīzus vai nepatiesus datus, Datu pārzinim ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju un/vai ierobežot piekļuvi veikalam. Ja Pircēja personas dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  • Datu pārzinis apņemas pārdot preces fiziskām personām, kuras ir vismaz 16 gadus vecas. Ja Pircējs ir jaunāks par 16 gadiem, Pircējs var iegādāties preces tikai ar vecāka vai aizbildņa piekrišanu.

2. PERSONAS DATU IEVĀKŠANA, APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANA

Datu pārzinis vadās pēc šādiem personas datu apstrādes pamatprincipiem:
– Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem.
– Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.
– Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.
– Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams un nolūkiem, kādiem dati tika apstrādāti.
– Personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.
– Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

Pircējs piekrīt, ka pasūtīšanas brīdī viņa brīvprātīgi sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šādiem noteikumiem:

• Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tiesības zināt, kādus personas datus mēs esam apkopojuši un ir tiesības zināt, kam personas dati ir nodoti un sniegti pēdējā 1 gada laikā. Ir tiesības pieprasīt labojumus par nepareiziem, nepilnīgiem, neprecīziem personas datu datiem, ir tiesības pieprasīt dzēst ievāktos personas datus un ir tiesības pieprasīt ievākto personas datu apstrādes pārtraukšanu. To var izdarīt, rakstot uz e-pastu – [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 27047135. Šajā gadījumā Datu pārzinim nekavējoties (1-5 darba dienu laikā) jāizpilda Pircēja pieprasījums un jādzēš, vai ticami jādepersonalizē Pircēja dati. Ja Datu pārzinis saskata apdraudējumu personas datiem, viņam ir tiesības pieprasīt personu apliecinošus dokumentus, kas ļauj pareizi identificēt Pircēju.
• Datu pārzinis atpazīst un respektē katra Pircēja, kurš veic pasūtījumu, e-pastu un tiesības uz privātumu. Datu pārzinis vāc un izmanto Pircēja personas datus (vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas norādīta, pasūtot preci interneta veikalā), lai apstrādātu preču vai pakalpojumu pasūtījumus vai pildītu citas līgumsaistības. Veicot pasūtījumu, klients var izteikt savu piekrišanu/nepiekrišanu viņa personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos. Viņš to dara, atzīmējot (es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos) vai noņemot atzīmi (nepiekrītu). Datu pārzinis, nosūtot jaunumus uz Pircēja norādīto e-pastu, apņemas nodrošināt iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas (jaunumu izdevuma beigās ir jābūt opcijai: “atteikties no jaunumu saņemšanas” – pēc kura Pircējs jaunumus vairs nesaņems).

3. PERSONAS DATU NODOŠANA UZ ĀRVALSTĪM

biopapa.lv darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība. Datu pārzinis apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārziņa partnerus, kas sniedz piegādes pakalpojumus vai citus ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati var tikt izpausti trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

4. REĢISTRĒŠANĀS NOTEIKUMI

– Pircējam reģistrācijas veidlapā par sevi jāsniedz pilnīga un precīza informācija. Ja Pircējs reģistrācijas formā ir norādījis neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, Datu pārzinim ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Pircēja piekļuvi e-veikalam.
– Pircējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas anketā norādīto informāciju.

5. PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMI UN GROZĪJUMI

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai, aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected]

Visi ar personas datu apstrādi saistītie paziņojumi tiek iesniegti Datu pārzinim pa e-pastu – [email protected]

Ja jums ir kādi jautājumi un/vai ieteikumi, rakstiet mums uz e-pastu [email protected].